Zorgleerkracht

Bij het zorgteam vind je misschien een houvast om je problemen te helpen overbruggen.

Vlinderleerkracht

Een extra duwtje in de rug nodig bij een onderdeel van de leerstof? Kom gerust eens langs bij de vlinderleerkracht

Leerbegeleiding

We bekijken wat je  sterke punten zijn en wat er minder gaat. We helpen je graag met het organiseren en plannen, kortom met alles rond leren en studeren.

CLB

Vragen/problemen i.v.m. studiekeuze.
Vragen i.v.m. leer- of studieproblemen.
Problemen van persoonlijke aard.
Problemen van medische aard of op het vlak van gezondheid.

De Accolade
Je kan bij De Accolade
terecht voor ondersteuning bij alle
vragen die basiszorg
(fase 0) en verhoogde
zorg (fase 1) overschrijden.
Herstelcoach

Loopt het dan toch nog eens fout en ben je het juiste pad kwijt dan heb je iemand nodig die jou terug op weg zet. De herstelcoach geeft aan waar het fout loopt en zoekt samen met jou naar een oplossing.

Brede basiszorg

Basiszorg start met enerzijds duidelijke regels en afspraken binnen een warm schoolklimaat en anderzijds met goed onderwijs in de klas. Het belang van al onze leerlingen staat centraal. Wij zien het als onze opdracht om de maximale ontwikkeling van alle leerlingen te stimuleren en problemen te voorkomen door te streven naar een krachtige leeromgeving. Als school voorzien we binnen de mogelijkheden van het lessenpakket de nodige middelen, vorming en ondersteuning om een goeie lespraktijk mogelijk te maken. De leerkrachten nemen hierin hun engagement op door binnen hun mogelijkheden en opleiding deze richtlijnen na te streven.

Engagement van de leerling

 • De leerling zorgt voor een goede werkhouding en aandacht in de klas.
 • De leerling komt gemaakte afspraken met de leerkracht, de directie en het zorgteam na.
 • De leerling is verantwoordelijk voor de volledigheid van zijn notities en voor het noteren van taken, toetsen en mee te brengen materiaal in de planningsagenda.
 • De leerling meldt alle problemen die zich voordoen aan de leerkrachten/ het zorgteam.
 • De leerling spreekt de vakleerkrachten aan bij moeilijkheden of onduidelijkheden. De leerling vraagt aan de vakleerkracht tips om te studeren.
 • De leerling neemt zelf het initiatief om uitleg, extra hulp,… te vragen wanneer deze nodig blijken.
 • De leerling heeft respect voor leerkrachten en medeleerlingen.
 • De leerling erkent de taak en de professionaliteit van de leerkracht.
 • De leerling maakt gebruik van het sjabloon van de school, indien hij/zij taken maakt op de computer. Dit sjabloon is terug te vinden op het elektronisch leerplatform.
 • De leerling controleert minstens om de drie schooldagen zijn/haar schoolmail.

Engagement van de ouders

 • De ouders maken de zorgvraag bij de inschrijving bekend en geven alle mogelijke gegevens door. (bv. attest van een leerstoornis, verslag van externe begeleiding, zorgformulier, het melden van socio-emotionele problemen…)
 • De ouders volgen het schoolwerk van hun kind op, zijn aanwezig bij oudercontacten en infomomenten. De ouders nemen onmiddellijk contact op met één van de klastitularissen of het zorgteam bij moeilijkheden.
 • De ouders hebben respect voor wat de school en de leerkrachten opbouwen.
 • De ouders erkennen de taak en de professionaliteit van de leerkracht.

Engagement van het schoolteam

De aanpak van het schoolteam maakt in vele gevallen het verschil. Al onze leerlingen krijgen brede zorg aangeboden. Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen die behoren tot de brede basiszorg.

Engagement van het schoolteam

Een goeie klaspraktijk

 • De leerkracht bepaalt de plaats van de leerlingen in de klas, rekening houdend met eventuele problemen die door leerlingen, ouders of collega’s worden gemeld.
 • De leerkracht praat in de klas niet over de leerproblemen of socio-emotionele problemen van een bepaalde leerling, tenzij de betrokken leerling daar uitdrukkelijk om vraagt.
 • De leerkracht biedt, in de mate van het mogelijke, afwisselende werkvormen aan en heeft aandacht voor differentiatie.
 • De leerlingen van het 1e jaar hebben een eigen klaslokaal.

Notities, leerstof en agenda

 • De leerlingen kunnen de lesonderwerpen en geplande toetsen en taken ook terugvinden in de digitale agenda. Voor het plannen van hun schoolwerk moeten de leerlingen gebruik maken van de planningsagenda. Daar kunnen ze toetsen en taken terugvinden. Leerlingen die niet beschikken over een PC thuis kunnen gebruik maken van het OLC na de lesuren in overleg met de directie.
 • De leerkracht geeft alle taken, toetsen en extra mee te brengen materiaal op tijdens de les en laat dit de leerlingen noteren in hun agenda.
 • Indien de leerkracht notities aanbiedt, zorgt hij of zij voor goed leesbare notities (bij voorkeur lettertype Calibri 11, de huisstijl van de school).
 • De leerkracht tracht de leerstof aan de hand van de inhoudstafel te situeren in het geheel.
 • De leerkracht motiveert en stimuleert de leerlingen om tijdens de lessen goed te noteren.  
 • De leerkracht geeft per vak specifieke studietips, bijvoorbeeld tips op gebied van planning en het maken van samenvattingen.
 • De leerkrachten helpen in het verwerven van de specifieke schooltaalwoorden doorheen de schoolloopbaan van de leerling.

Remediëring

 • Leerlingen kunnen extra oefeningen aan de leerkracht vragen of op SOL terugvinden. Wanneer leerlingen remediëringsoefeningen aangeboden krijgen, wordt van hen verwacht dat ze deze maken volgens afspraak met de leerkracht.
 • Er is aandacht voor ‘leren leren’ in alle vakken.
 • De leerkracht maakt zijn commentaar taakgericht en gericht op de toekomst. Naast het resultaat wordt ook de werkwijze geëvalueerd.
 • De leerkracht geeft feedback over uitgevoerde opdrachten en toetsen. Dit gebeurt binnen een redelijke termijn.

Taken en opdrachten

 • In overleg met de vakleerkracht mogen taken en verslagen met de computer gemaakt worden. Hiervoor is er op een school een OLC voorzien, waar de leerlingen terecht kunnen buiten de lesmomenten.
 • De leerkracht creëert een veilige sfeer bij het aan bord komen en/of luidop lezen.
 • De leerkracht zorgt voor werkbare opdrachten. Groepswerk, boekbesprekingen, spreekbeurten,… worden voldoende op voorhand meegedeeld. Data van afgeven/uitvoeren worden meteen vastgelegd. Bij lange-termijn-opdrachten wordt er gestreefd naar een tussentijdse opvolging om bij te sturen waar nodig.

Toetsen en examens

 • Als voorbereiding op de examens bezorgt de leerkracht in de eerste en de tweede graad tijdig een schriftelijk overzicht van de leerstof aan de leerlingen. De leerkracht overloopt dit overzicht klassikaal.
 • Per proefwerkonderdeel van 2 lesuren voorzien we 15 minuten extra tijd.
 • De leerkracht biedt afwisselende toetsvormen aan bv. open en gesloten vragen, meerkeuzevragen, invuloefeningen, …
 • De leerkracht zorgt bij toetsen, in de mate van het mogelijke, voor mondelinge toelichting. De vragen worden schriftelijk aangeboden tenzij de lesdoelstellingen anders vereisen.
 • Schrijffouten in taken en toetsen worden door de leerkracht aangeduid.
 • De leerkracht houdt zich bij het beoordelen van toetsen en examens aan volgende afspraken met betrekking tot spellingfouten: spellingfouten tellen enkel mee bij de vakonderdelen schrijfvaardigheid, dictee en woordenschat. Verder kunnen alle schrijffouten voor alle vakken (dus ook taal) voor maximaal 10% aangerekend worden.
 • De leerkracht geeft duidelijk aan waar een rekentoestel mag gebruikt worden en waar niet, rekening houdend met de problemen van de leerlingen enerzijds en de beoogde leerdoelen anderzijds.
 • De leerkracht maakt gebruik van het standaard examenformulier voor het opstellen van de examens.
 • De leerling kan de leerkracht vragen laten voorlezen of toelichten. De leerkracht geeft hier gepast gevolg aan.
 • Eén of twee (3e graad) leerkrachten vervullen de taak van titularis. Bij die leerkrachten kunnen leerlingen in de loop van het schooljaar terecht met vragen,  problemen in verband met studie of socio-emotionele problemen.
 • De klastitularis zorgt ervoor dat leerlingen ruim de kans krijgen om naar elkaar te luisteren en hun mening leren te verwoorden. Op deze manier bouwt de leerkracht aan een communicatief klasklimaat.
 • De klastitularis werkt aan een positieve en warme sfeer waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen.
 • In de 1ste en 2de graad komen de volgende onderwerpen regelmatig aan bod: plannen en organiseren, leren leren, het bevorderen van positieve sociale contacten en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
 • De klastitularis staat open voor het opvangen van signalen en geeft deze indien nodig door aan het zorgteam.

In onze school heeft elke leerling recht op een passende studiebegeleiding. De leerkrachten spelen hierbij, eventueel in overleg met het zorgteam, een belangrijke rol. Op geregelde tijdstippen komen de leerkrachten in team samen om studievorderingen en attitudes te bespreken om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden. De klassenraad houdt rekening met sterke kanten en competenties van leerlingen in het zoeken naar een passende begeleiding eventueel onder de vorm van remediëring en/of extra zorg. We bieden onze leerlingen soms de mogelijkheid zichzelf te evalueren wat competenties, attitudes  en vaardigheden betreft.

Als een leerling ondersteuning wil bij het leren biedt onze school een aantal kanalen aan die ervoor kunnen zorgen dat de leerling een grotere zelfstandigheid ontwikkelt:

 • Huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen van het eerste jaar. In samenspraak met ouders en klassenraad voor leerlingen vanaf het 2de jaar.
 • Leerbegeleiding
 • Bijlessen (in samenspraak met de vakleerkracht en voor bepaalde vakken)
 • Studiecoaching (3e jaar – op advies van de klassenraad of op vraag van de leerling)
 • Leerateliers (3de graad)
 • Faalangsttraining
 • Studiekeuzebegeleiding

Stage is een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding in bepaalde studierichtingen. Daarom wordt, in het belang van de leerling, sterk aangeraden aan leerlingen met specifieke onderwijsnoden en hun ouders, deze noden vooraf te bespreken met de stagecoördinator van de studierichting. Slagen op stage is noodzakelijk om een A-attest te behalen.

De school zorgt voor een goed inschrijvingsbeleid. Bij inschrijving volgt een intakegesprek waarbij de zorgvraag aan bod komt. Het zorgteam verzamelt de gegevens in de dossierlijn/het leerlingvolgsysteem van de leerling en geeft de informatie door aan het klasteam bij de start van het schooljaar. Op geregelde tijdstippen zijn er onthaal/infomomenten (augustus/ oktober 1e jaar) voor ouders.

We hebben als school gezorgd voor een degelijk uitgebouwd zorgbeleid.  Lees hierover verder meer.