Zorgleerkracht

Bij het zorgteam vind je misschien een houvast om je problemen te helpen overbruggen.

Vlinderleerkracht

Een extra duwtje in de rug nodig bij een onderdeel van de leerstof? Kom gerust eens langs bij de vlinderleerkracht

Leerbegeleiding

We bekijken wat je  sterke punten zijn en wat er minder gaat. We helpen je graag met het organiseren en plannen, kortom met alles rond leren en studeren.

CLB

Vragen/problemen i.v.m. studiekeuze.
Vragen i.v.m. leer- of studieproblemen.
Problemen van persoonlijke aard.
Problemen van medische aard of op het vlak van gezondheid.

De Accolade
Je kan bij De Accolade
terecht voor ondersteuning bij alle
vragen die basiszorg
(fase 0) en verhoogde
zorg (fase 1) overschrijden.
Herstelcoach

Loopt het dan toch nog eens fout en ben je het juiste pad kwijt dan heb je iemand nodig die jou terug op weg zet. De herstelcoach geeft aan waar het fout loopt en zoekt samen met jou naar een oplossing.

Brede basiszorg

Basiszorg start met enerzijds duidelijke regels en afspraken binnen een warm schoolklimaat en anderzijds met goed onderwijs in de klas. Het belang van al onze leerlingen staat centraal. Wij zien het als onze opdracht om de maximale ontwikkeling van alle leerlingen te stimuleren en problemen te voorkomen door te streven naar een krachtige leeromgeving. Als school voorzien we binnen de mogelijkheden van het lessenpakket de nodige middelen, vorming en ondersteuning om een goeie lespraktijk mogelijk te maken. De leerkrachten nemen hierin hun engagement op door binnen hun mogelijkheden en opleiding deze richtlijnen na te streven.

Engagement van de leerling

 • De leerling zorgt voor een goede werkhouding en aandacht in de klas.
 • De leerling komt gemaakte afspraken met de leerkracht, de directie en het zorgteam na.
 • De leerling is verantwoordelijk voor de volledigheid van zijn notities en voor het noteren van taken, toetsen en mee te brengen materiaal in de planningsagenda.
 • De leerling meldt alle problemen die zich voordoen aan de leerkrachten/ het zorgteam.
 • De leerling spreekt de vakleerkrachten aan bij moeilijkheden of onduidelijkheden. De leerling vraagt aan de vakleerkracht tips om te studeren.
 • De leerling neemt zelf het initiatief om uitleg, extra hulp,… te vragen wanneer deze nodig blijken.
 • De leerling heeft respect voor leerkrachten en medeleerlingen.
 • De leerling erkent de taak en de professionaliteit van de leerkracht.
 • De leerling maakt gebruik van het sjabloon van de school, indien hij/zij taken maakt op de computer. Dit sjabloon is terug te vinden op Smartschool.
 • De leerling controleert dagelijks de digitale berichtgeving en agenda in Smartschool.

Engagement van de ouders

 • De ouders volgen het schoolwerk en de leefhouding van hun kind op. Dit kan door actief gebruik te maken van smartschool en door aanwezig te zijn bij oudercontacten en infomomenten. De ouders nemen onmiddellijk contact op met één van de klascoaches/klastitularissen of het zorgteam bij moeilijkheden.
 • De ouders hebben respect voor wat de school en de leerkrachten opbouwen.
 • De ouders erkennen de taak en de professionaliteit van de leerkracht.
 • De ouders maken de zorgvraag bij de inschrijving bekend en geven alle mogelijke gegevens door. (bv. attest van een leerstoornis, verslag van externe begeleiding, zorgformulier, …)

Engagement van het schoolteam

De aanpak van het schoolteam maakt in vele gevallen het verschil. Al onze leerlingen krijgen brede zorg aangeboden. Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen die behoren tot de brede basiszorg.

Engagement van het schoolteam

a | Een goeie les- en klaspraktijk

 • De leerkracht creëert een veilig en aangenaam klasklimaat waarin leerlingen zich kunnen ontplooien en zichzelf kunnen zijn zodat leerlingen echt tot leren kunnen komen.
 • Leerkrachten worden ondersteund door het zorgteam.
 • De leerkracht bepaalt de plaats van de leerlingen in de klas, rekening houdend met eventuele problemen die door leerlingen, ouders of collega’s worden gemeld.
 • De leerkracht praat in de klas niet over de leerproblemen of socio-emotionele problemen van een bepaalde leerling, tenzij de betrokken leerling daar uitdrukkelijk om vraagt.
 • De leerkracht biedt, in de mate van het mogelijke, afwisselende werkvormen aan om gedifferentieerd werken mogelijk te maken. Aangezien elke leerling beschikt over een Chromebook (eerste graad) of een laptop (2e en 3e graad) kunnen digitale leervormen ingezet worden. Dit zorgt ervoor dat alle leerlingen optimale kansen krijgen om de leerstof in zich op te nemen.
 • De leerkracht biedt leerstrategieën aan die binnen het vak inzetbaar zijn om het groeiproces ‘leren leren’ bij leerlingen te stimuleren.
 • De leerkracht communiceert transparant over de te behalen doelstellingen zodat leerlingen weten wat van hen verwacht wordt.
 • Indien de leerkracht notities aanbiedt, zorgt hij of zij voor goed leesbare notities met duidelijke bladspiegel en structuur (bij voorkeur lettertype Calibri 11).
 • De leerkracht motiveert en stimuleert de leerlingen om tijdens de lessen goed te noteren. 
 • De leerkrachten helpen in het verwerven van de specifieke schooltaalwoorden doorheen de schoolloopbaan van de leerling
 • De leerlingen van het 1e jaar hebben een eigen klaslokaal. Dit ter ondersteuning van de organisatie van hun schoolwerk.

b | Gebruik van de agenda

 • Ouders en leerlingen krijgen een login voor Smartschool.
 • De leerlingen vinden de lesonderwerpen en de deadlines voor geplande toetsen en taken terug in de digitale agenda van Smartschool. Voor het plannen van hun schoolwerk kunnen de leerlingen van de eerste en de tweede graad gebruik maken van de planningsagenda.
 • De leerkracht geeft alle taken, toetsen en extra mee te brengen materiaal op tijdens de les en noteert dit in de digitale agenda. De leerlingen van de eerste en de tweede graad noteren dit in de planningsagenda.

c | Taken en opdrachten

 • In overleg met de vakleerkracht mogen taken en verslagen met de computer gemaakt worden. 
 • De leerkracht creëert een veilige sfeer bij het aan bord komen en/of luidop lezen.
 • De leerkracht zorgt voor werkbare opdrachten. Groepswerk, boekbesprekingen, spreekbeurten,… worden voldoende op voorhand meegedeeld. Data van afgeven/uitvoeren worden meteen vastgelegd. Bij lange-termijn-opdrachten wordt er gestreefd naar een tussentijdse opvolging om bij te sturen waar nodig.

d | Toetsen en examens

 • De leerplandoelstellingen “leren leren” worden toegepast door alle leerkrachten in alle vakken. Informatie is te vinden bij de leerbegeleiders.
 • De leerkracht biedt afwisselende toetsvormen aan bv. open en gesloten vragen, meerkeuzevragen, invuloefeningen, … zodat elke leerling optimale kansen krijgt.
 • De leerkracht maakt gebruik van het sjabloon voor het opstellen van toetsen en examens.
 • De leerkracht zorgt voor duidelijke tekeningen, afbeeldingen, schema’s, …
 • De leerkracht splitst, in de mate van het mogelijke, een complexe vraag op in deelvragen.
 • De leerkracht zorgt bij toetsen en examens, in de mate van het mogelijke, voor mondelinge toelichting. De vragen worden schriftelijk aangeboden tenzij de lesdoelstellingen anders vereisen.
 • De leerkracht geeft duidelijk aan waar hulpmiddelen mogen gebruikt worden en waar niet, rekening houdend met de problemen van de leerlingen enerzijds en de beoogde leerdoelen anderzijds.
 • De leerkracht zorgt ervoor dat de leerling de gegeven tijd optimaal kan benutten door tijdig te starten.
 • Als voorbereiding op de examens krijgen de leerlingen van de eerste graad het leerstofoverzicht in de vorm van een examengids. In de tweede en derde graad bezorgt de leerkracht tijdig een overzicht van de leerstof aan de leerlingen. De leerkracht overloopt dit overzicht klassikaal.
 • Extra tijd bij examens: We volgen het principe van brede basiszorg voor alle leerlingen. Concreet betekent dit dat alle leerlingen extra tijd krijgen bij het afleggen van de examens en de kans krijgen om vragen te stellen. De leerkracht maakt een examen dat een gemiddelde leerling kan afleggen in 75% (= 75’ per examendeel) van de voorziene tijd. Alle leerlingen krijgen per examenonderdeel 15 minuten extra tijd.
 • Om leerlingen de mogelijkheid te geven om toetsen en examens in alle rust te kunnen afleggen, is het gebruik van oordoppen/oorkappen toegestaan. (oortjes en koptelefoon om muziek te beluisteren worden niet toegestaan)

e | Afspraken m.b.t. taal

 • Schrijffouten in taken en toetsen worden door de leerkracht aangeduid.
 • De leerkracht houdt zich bij het beoordelen van toetsen en examens aan volgende afspraken met betrekking tot spellingfouten: spellingfouten tellen enkel mee bij de vakonderdelen schrijfvaardigheid, dictee en woordenschat. Verder kunnen alle schrijffouten voor alle vakken (dus ook taal) voor maximaal 10% aangerekend worden.
 • Leerkrachten van niet-taalvakken kunnen kiezen voor een beloningssysteem om leerlingen te stimuleren om zo correct mogelijk te schrijven volgens de regels van de Nederlandse taal.
 • Leerlingen worden aangeleerd om correcte taal te gebruiken:
  • in communicatie met medeleerlingen, leerkrachten en hulpopvoedend personeel
  • in digitale communicatie (mail, smartberichten)
 • Eén of twee (3e graad) leerkrachten vervullen de taak van klascoach/klastitularis. Bij die leerkrachten kunnen leerlingen in de loop van het schooljaar terecht met vragen,  problemen in verband met studie of socio-emotionele problemen.
 • De klascoach/klastitularis zorgt ervoor dat leerlingen ruim de kans krijgen om naar elkaar te luisteren en hun mening leren te verwoorden. Op deze manier bouwt de leerkracht aan een communicatief klasklimaat.
 • De klascoach/klastitularis werkt aan een positieve en warme sfeer waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen.
 • De klascoach/klastitularis speelt in op de noden van de leerlingen tijdens het klasuur (1ste graad en 3ZW-4ZW)). De volgende onderwerpen komen regelmatig aan bod: plannen en organiseren, leren leren, het bevorderen van positieve sociale contacten en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
 • De klascoach/klastitularis staat open voor het opvangen van signalen en geeft deze indien nodig door aan het zorgteam.

In onze school heeft elke leerling recht op een passende studiebegeleiding. De leerkrachten spelen hierbij, eventueel in overleg met het zorgteam, een belangrijke rol. Op geregelde tijdstippen komen de leerkrachten in team samen om studievorderingen en attitudes te bespreken om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden. De klassenraad houdt rekening met sterke kanten en competenties van leerlingen in het zoeken naar een passende begeleiding eventueel onder de vorm van remediëring en/of extra zorg. We bieden onze leerlingen soms de mogelijkheid zichzelf te evalueren wat competenties, attitudes  en vaardigheden betreft.

a | Remediëring/verdieping:

 • Leerlingen krijgen extra oefeningen aangeboden via verschillende kanalen, waaronder ook vele digitale kanalen. Wanneer leerlingen remediërings- of verdiepingsoefeningen aangeboden krijgen, wordt van hen verwacht dat ze deze maken volgens afspraak met de leerkracht.
 • De leerkracht geeft feedback over uitgevoerde opdrachten en toetsen. Dit gebeurt binnen een redelijke termijn. De leerkracht maakt zijn feedback taakgericht (feed up) en gericht op de toekomst (feed forward). Naast het resultaat wordt ook de werkwijze geëvalueerd. De leerkracht streeft ernaar het zelfvertrouwen van de leerlingen niet te ondermijnen maar op te bouwen.
 • Bijlessen (in samenspraak met de vakleerkracht en voor bepaalde vakken)

b | Studiebegeleiding en mogelijkheden voor verhoogde zorg:

Onze school biedt een aantal kanalen aan die ervoor kunnen zorgen dat elke leerling de leerstofinhoud beter beheerst en/of vaardiger wordt in het leren leren.

 • Huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen
 • Huiswerkloket voor de leerlingen van de eerste graad
 • Individuele begeleiding door leerbegeleiding (in tijd beperkt)
 • Studiecoaching 1e graad A en 2B opstroom: klassikaal
 • Studiecoaching 3e jaar D en D&A op advies van de klassenraad
 • Leerateliers 3de graad
 • Faalangsttraining
 • Studiekeuzebegeleiding

De school zorgt voor een goed inschrijvingsbeleid.

Bij inschrijving volgt een intakegesprek waarbij de zorgvraag aan bod komt. Het zorgteam verzamelt de gegevens in het leerlingvolgsysteem van de leerling en geeft de informatie door aan het klasteam bij de start van het schooljaar.

Op geregelde tijdstippen zijn er onthaal- en infomomenten en oudercontacten.

We hebben als school gezorgd voor een degelijk uitgebouwd zorgbeleid. Op school zijn

ouders volwaardige partners.

In onderstaande structuur staan de aanspreekpersonen waarbij ouders en leerlingen in vertrouwen met hun zorgen en vragen terecht kunnen.

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.