Directie & schoolbestuur

Wie is wie?

Campussen

Waar loop je school?

Digitale School

Online op 1 lijn

Schoolreglement

Goede afspraken

Visie

Het pedagogisch project

Dialoogschool

Ouderraad & leerlingenraad

AED op school

Hulp, altijd!

CarolusCast

Carolus informeert

Directie & schoolbestuur

Samen met het schoolbestuur en het directieteam maken we van onze school een plaats waar het fijn is om te leren, waar iedere jongere kansen krijgt en waar de fundamenten worden gelegd voor een succesvolle toekomst.

Algemeen directeur

Kris De Munck

Pedagogisch directeur eerste graad

Els Van Lysebettens

Pedagogisch directeur tweede graad

Ariane Mijs

Pedagogisch directeur derde graad

Liesbeth Gijsels

Pedagogisch directeur HBO5 Verpleegkunde

Mieke Cattrysse

Het schoolbestuur bestaat uit volgende leden.

Christiane Caimo (voorzitter)
Arie de Groot
Lut Verberckmoes
Hilde Buyle
Danny Van Royen
Luc Poppe
Paul Van Damme
Anne Obreno

Campus Cumulus

L. De Meesterstraat 3
9100 Sint-Niklaas

Campus Cura

Hospitaalstraat 2
9100 Sint-Niklaas

Campus Cordis

L. De Meesterstraat 58
9100 Sint-Niklaas

Campus Culina

Veldstraat 55
9100 Sint-Niklaas

Campus Odisee

Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas

Overzicht Campussen

Meer dan 2000 leerlingen plaats je niet in 1 gebouw.
Een overzicht van al onze campussen kan je hier vinden.

We gaan samen de toekomst in.

Het gebruik van ICT wordt steeds belangrijker. De nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs zetten sterk in op deze ICT-integratie. Ze kaderen binnen de sleutelcompetenties die leerlingen doorheen alle lessen verwerven. Wat betreft mediawijsheid staan hierin voor alle studierichtingen volgende overkoepelende doelen vermeld:

 • Leerlingen gebruiken digitale toepassingen om te creëren, te participeren en te interageren.
 • Leerlingen gaan verantwoord, kritisch en ethisch om met digitale media en informatie.
 • Leerlingen denken en handelen computationeel.
 
Als school zien we heel wat bijkomende voordelen bij het gebruik van een mobiel toestel voor in de klas en thuis. 
 • Leerlingen leren kritisch opzoeken via het internet.
 • Het gebruik van nieuwe technologieën wordt aangemoedigd.
 • De leerkracht kan eenvoudig extra oefeningen aanbieden die zowel in de les als thuis kunnen verwerkt worden.
 • Er kan tijdens de lessen efficiënter gewerkt worden.
 • Delen van de leerstof kunnen thuis opnieuw bekeken en ingeoefend worden.
 • Leerlingen kunnen thuis met medeleerlingen samenwerken aan oefeningen.
 • Iedere leerling krijgt dezelfde identieke mogelijkheden, zowel op school als thuis, om te werken met nieuwe media.

 

We zijn er van overtuigd dat we bovenstaande opdracht beter kunnen waarmaken als elke leerling steeds over een goed functionerend toestel beschikt, zowel op school als thuis. Daarom bieden we, dankzij de Digisprong, aan iedere leerling een gratis toestel aan. 

Vermits de noden in de eerste graad anders zijn dan de noden in de daaropvolgende jaren hebben we het toestel daaraan aangepast.

Schoolreglement

Het beknopte schoolreglement kan je terugvinden in je schoolagenda. Indien je het volledige reglement wil lezen, kan je het hier downloaden.

Eerste t.e.m. derde graad

Schoolreglement

Klik hier voor het schoolreglement voor de leerlingen van het eerste tot het zevende jaar.
Klik hier

Zevende jaar duaal

Schoolreglement

Klik hier voor het schoolreglement voor de leerlingen van het zevende jaar duaal.
Klik hier

HBO5 Verpleegkunde

Schoolreglement

Klik hier voor het schoolreglement voor de studenten van de richting HBO5 Verpleegkunde
Klik hier

Pedagogisch project

Sint-Carolus is een katholieke, secundaire school, gegroeid  vanuit de congregatie van de Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker.  De zorg voor elke leerling inspireert ons en bepaalt het onderwijs dat wij op onze school aanbieden. Vanuit een christelijke visie leveren we een essentiële bijdrage tot de ontplooiing van jonge mensen in hun totale ontwikkeling.  De vorming die wij  aanbieden richt zich niet alleen op het intellectuele maar ook op sociaal, relationeel en emotioneel vlak. Vaardigheden en attitudes vinden we heel belangrijk. Wij vormen jongeren met  voldoende algemene en culturele achtergrond om vlot door te stromen naar het hoger onderwijs. Tegelijkertijd willen wij hen voorbereiden op een voortdurend evoluerende arbeidsmarkt. Wij begeleiden hen in het verwerven van vaardigheden die zij nodig hebben om zich in de maatschappij van morgen te ontplooien tot respectvolle, creatieve, kritische, weerbare en geëngageerde volwassenen. Wij leren hen ontdekken hoe uniek elke mens is, ongeacht zijn herkomst, aanleg, capaciteit, taal, overtuiging of seksuele geaardheid. Het kwalitatief onderwijs dat wij hen aanbieden is geïnspireerd door de evangelische boodschap van verdraagzaamheid, betrokkenheid en solidariteit.

Kwaliteit en innovatie

In de brede algemene vorming en de specifieke opleidingen stimuleren wij een evenwichtige ontplooiing, vorming en uitbouw van kennis. Door een empathische betrokkenheid van het schoolteam willen wij met duidelijkheid, bekwaamheid, redelijkheid en hartelijkheid, naast kennis en talentontwikkeling jonge mensen het besef van waarden bijbrengen. Rekening houdend met hun talenten willen we de leerlingen eerlijk oriënteren in hun studiekeuze. Gemotiveerde leerkrachten werken met activerende en innoverende werkvormen en gestructureerde cursussen om de kennis en het inzicht in de materies boeiend te maken. Door de belangstelling aan te wakkeren voor algemene en specifieke vakken, bereiden wij de leerlingen voor op het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt in een snel evoluerende maatschappij. Daarnaast beschikken we over aangepaste infrastructuur (verzorgingsklassen, labo’s) om kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden.

Welbevinden en structuur

Wij willen dat leerlingen dagelijks met ‘goesting’ naar school komen. Daarom is het welbevinden van de jongeren bij ons op school een prioriteit. We willen de leerlingen vormen tot gelukkige, weerbare en kritische jongvolwassenen. Weerbaar en kritisch zijn betekent dat ze erin slagen een eigen gefundeerde mening te vormen en deze op een respectvolle, beleefde manier te communiceren. Via de leerlingenraad streven we naar een maximale participatie aan het schoolgebeuren. In deze grote leer-en leefgemeenschap willen we door het aanbieden van structuur en duidelijke afspraken een klimaat van vertrouwen en veiligheid scheppen. Bij regels en afspraken wordt uitgelegd waarom deze nodig zijn om het schoolgebeuren vlot te laten verlopen. We zorgen ervoor dat de jongeren zich veilig en gedragen voelen in een verbonden klasgemeenschap. Wij willen in onze school de leerlingen op een positieve manier aanmoedigen.

Katholieke dialoogschool

Wij maken van de school een leefwereld die open staat voor andere visies en culturen met wederzijds respect en eerbied voor andere levensbeschouwingen. We willen alle leerlingen, onafhankelijk van hun geloofsovertuiging (of die van hun ouders) in onze school verwelkomen als ze zich akkoord verklaren met ons christelijk geïnspireerd opvoedingsproject. Door leerlingen te motiveren zich in te zetten voor solidariteits- en andere projecten worden ze gestimuleerd om de christelijke waarden zoals verdraagzaamheid en het opnemen van belangeloos engagement vorm te geven.

Duurzaamheid en gezondheid

Als ‘MOS-school’ (Milieu Op School) willen we onze leerlingen motiveren om op een creatieve manier een positieve bijdrage te leveren voor een gezond en duurzaam milieu. Door milieu- en gezondheidseducatie in vele vakken te integreren, werken we samen aan kwalitatieve gedragsverandering. We laten hen groeien naar zelfstandigheid met een gezonde geest in een gezond lichaam en een ecologisch bewustzijn. Onze school is niet alleen een rookvrije omgeving, ook alcohol en alle andere verslavende middelen (legaal of illegaal) horen niet thuis op onze school. Gokken en gamen worden eveneens in ons drugbeleid opgenomen. Door een actief preventiebeleid willen we risicogedrag bij jongeren voorkomen. Ons drugbeleid is opgebouwd rond 4 pijlers: regelgeving, begeleiding, educatie en structurele maatregelen.

Levenslang leren

Deelname aan onze maatschappij vraagt meer dan alleen vakbekwaamheid waarbij levenslang leren de uitdaging is. Niet meer alleen: ’Wat moeten ze leren?’ maar ‘Hoe helpen we leerlingen graag en zelfstandig studeren?’ Leerlingen die de eindtermen ‘leren leren’ behalen, zijn in staat hun leven lang zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. Zij moeten eigenlijk voortdurend betere ‘leerders en probleemoplossers’ worden in allerlei wisselende situaties. Wij willen leerlingen inzichten en attitudes bijbrengen zodat ze hun eigen leerproces leren plannen, organiseren, evalueren en bijsturen. Attitudes zoals nauwkeurigheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid en kritische zin zijn waarden die belangrijk zijn voor het leven en die hen kunnen helpen in hun ‘totaal’ leerproces.

Zorg

Wij voorzien een goede opvang van leerlingen met leer- of emotionele problemen. De zorg en extra aandacht voor de leerlingen met leermoeilijkheden maken wij concreet door duidelijke afspraken te maken met het lerarenkorps, de leerlingen en de ouders. Wij proberen deze leerlingen te motiveren via intense studie- en leerbegeleiding toegespitst op hun specifieke onderwijsbehoeften zodat ze terug vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen.

Ouderraad - Leerlingenraad

Schoolmaken doe je niet alleen. Schoolmaken is elke dag weer de dialoog aangaan. We maken ons dan ook sterk dat we oor hebben voor voor iedereen. 

Ouderraad

Verslagen: 

Verslag ouderraad 16 januari ’24
Verslag ouderraad 11 oktober ’23
Verslag ouderraad juni 2023
 

Een dynamische groep enthousiaste medewerkers die:

 • een schakel is tussen school en ouders.
 • vijf keer per schooljaar bijeenkomt samen met directie en leerkrachten.
 • meewerkt aan allerlei activiteiten en initiatieven.
 • afgevaardigden heeft in comité PBW, Comité Gezondheid en de schoolraad.
 • Een spectaculaire speculaasverkoop organiseert waarvan een groot deel van de opbrengst gebruikt wordt om duurzame projecten te ondersteunen.
 
Lees meer

Leerlingenraad

Om onze leerlingen een forum te bieden waar problemen en voorstellen i.v.m. het schoolgebeuren kunnen besproken worden, heeft Sint-Carolus in 1994 een leerlingenraad opgericht, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leerlingen uit respectievelijk het 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de en 7de jaar. We opteren om met vrijwilligers te werken.

We werken op 3 niveaus: de Kernraad, de leerlingenraad per leerjaar en de werkgroepen.

De leerlingenraad per leerjaar

De besproken agendapunten van deze vergadering worden door 2 verkozen leden meegenomen naar de Kernraad. De leerlingenraad vergadert 4 keer per jaar. Van deze vergadering wordt er geen verslag gemaakt.

De Kernraad

De Kernraad bestaat uit 2 verkozen afgevaardigden per leerlingenraad. Deze leerlingen bespreken de agendapunten van de verschillende leerlingenraden. De Kernraad vergadert 4 x per jaar. De leden van de Kernraad vormen de ankerleerlingen: ze zijn het aanspreekpunt voor hun leerjaar. Wanneer belangrijke info moet doorgegeven worden aan de klassen, zullen zij die taak op zich nemen. Van de vergadering van de Kernraad wordt een verslag gemaakt dat doorgegeven wordt aan alle klassen. In de Kernraad worden een secretaris en een voorzitter aangeduid.

Werkgroepen

We verwachten dat er uit deze Kernraad werkgroepen ontstaan die rond specifieke thema’s werken, bijvoorbeeld: de werkgroep 100-dagen, de werkgroep refter… Alle geïnteresseerde leerlingen van alle jaren kunnen aansluiten bij een werkgroep. 

Wij hopen dat deze vergaderingen een leerschool mogen zijn in democratie. Van de participerende leerlingen wordt immers verwacht dat ze een eigen mening hebben, daarvoor opkomen, rekening houden met de mening van anderen en trachten tot een besluitvorming te komen.

Lees meer

De vzw Heartsaver wil meer dan 10.000 extra HARTstarters (AED’s) installeren die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor het publiek. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Iedereen mag een AED gebruiken. 

De vzw wil samenwerken met gemeenten, scholen, sportfederaties, apotheken en bedrijven om de openbaar toegankelijke defibrillatoren te installeren. vzw Heartsaver zal een HARTstarter plaatsen buiten aan onze school (onder de luifel in de L. De Meesterstraat 58) zodat deze in geval van nood 24/7 beschikbaar is voor iedereen.

Dankzij dit fundraising initiatief wordt ook onze schoolomgeving HARTveilig, vermits de HARTstarter binnen de twee minuten wandelen van onze school bereikbaar zal zijn.

Sint-Carolus stapt dan ook graag mee in dit levensbelangrijk project.

AED-Toestel op Sint-Carolus

CarolusCast

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.