HBO5 Verpleegkunde

Je wil graag verpleegkundige worden? De hoger beroepsopleiding niveau 5 (HBO5) verpleegkunde Sint-Carolus biedt je hiervoor alle mogelijkheden. De 5 in onze titel wijst op het kwalificatieniveau van de Europese onderwijsladder, het diploma ‘gegradueerde in de verpleegkunde’ is een Europees erkend diploma. Een diploma secundair onderwijs is niveau 4, een bachelorsdiploma is niveau 6. We bieden jou een boeiende opleiding met aandacht voor:
 • Individuele ondersteuning en groeikansen
 • Uitgebreide praktijkervaring met intensieve stagebegeleiding
 • Andere culturen en diversiteit
 • Kwaliteitsvolle zorg gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
We vinden het belangrijk je te vormen tot een verpleegkundige met een open en kritische blik, die gepast kan communiceren met zorgvragers en collega’s. Na de opleiding ben je als verpleegkundige breed inzetbaar in de gezondheidszorg of kan je via een verkort traject een bachelor in de  verpleegkunde behalen.
 

Modulair traject in een notendop

 • Starten met de opleiding kan 2 keer per jaar : in september en in februari.
 • Module 1 t.e.m. 4 omvatten elk 20 weken of 1 semester, module 5 omvat 40 weken of 2 semesters.
 • Na elke geslaagde module ontvang je een deelcertificaat van die module. Deze blijven geldig wanneer je je studie een tijdje on-hold zet.
 • Na de tweede module kan je een erkenning als zorgkundige aanvragen waarmee je in de sector kan tewerkgesteld worden.
 • Vrijstellingen worden enkel toegelaten per volledige module. Het is dus mogelijk om, wanneer je overstapt uit de bacheloropleiding, niet het volledige traject te moeten doen. Dit wordt steeds individueel bekeken en besproken.
 • Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd. Enkel kosten die gemaakt worden tijdens de module worden aangerekend.

Onze Troeven

 • De ervaring van de school in het opleiden van verpleegkundigen begon in 1909. Steeds is er gewerkt aan een kwaliteitsvolle opleiding die de vernieuwing in het werkveld op de voet volgt.
 • De school maakt deel uit van een samenwerkingsverband met de co-hogeschool Odisee, verschillende centra voor volwassenonderwijs (CVO) en 2 andere HBO5 scholen verpleegkunde: St Augustinus in Aalst en Sint Guido in Anderlecht. De samenwerking zorgt dat kennis, ervaring en diensten worden gedeeld waarmee de kwaliteit van de school toeneemt.
 • Odisee campus Sint-Niklaas biedt een moderne infrastructuur met in elk lokaal Wi-Fi en toegang tot de nieuwste media. In de bibliotheek vind je de nodige literatuur voor je opleiding, je kan er de computers gebruiken en er is toegang tot het internet. Daarnaast ontvang je van onze school een pc in bruikleen. Er is een restaurant waar je aan democratische prijzen warme en koude maaltijden kan bestellen Je kan er ook je meegebrachte lunchpakket nuttigen.
 • Het skillslab is recent bijgebouwd en leent zich uitstekend voor het inoefenen van vaardigheden. Je krijgt de kans om, in een bijna echte situatie met gebruik van simulanten, je verpleegkundige taken onder de knie te krijgen. Docenten met de nodige ervaring in het werkveld staan je individueel bij.

Geen inschrijvingsgeld

Jobzekerheid en doorgroeimogelijkheden

Praktijkgerichte en modulaire opleiding

Gespreide evaluaties

Vlotte bereikbaarheid

Duurzame en milieuvriendelijke infrastructuur

Intensieve en individuele begeleiding op school en op stage

Studenten van alle leeftijden, alle origines, allen welkom!

Professioneel en innovatief skillslab

Student-minded campus met eigen restaurant

Toelatingsvoorwaarden

Als student in het HBO5 geniet je een intensieve begeleiding door de docenten omdat we in kleine klasgroepen werken. De opleiding bestaat de helft uit stage, in de andere helft krijg je theorie afgewisseld met een uitgebreid deel praktijk. Hierdoor is de opleiding zeer geschikt voor leerlingen uit het beroeps secundair onderwijs (BSO) en leerlingen uit het technisch secundair onderwijs (TSO) die vooral praktijkgericht zijn. 

NIEUW VANAF SCHOOLJAAR 2023-2024:
Start je niet in het eerste jaar en denk je in aanmerking te komen om nog in te kunnen stromen in de HBO5 opleiding? Gelieve dan contact op te nemen via het contact formulier.

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je voldoen aan één van volgende voorwaarden:

 • over een diploma secundair onderwijs beschikken;
 • een studiegetuigschrift 6de jaar BSO behaald hebben (je hoeft dus niet eerst een 7de jaar te doen);
 • je hebt geen diploma en bent minstens 18 jaar: je slaagt in een toelatingsproef.

Vrijstellingen kunnen enkel gegeven worden voor een module, niet voor vakken. De mogelijkheid tot vrijstelling wordt individueel besproken met de directie

De voorwaarden om aan de toelatingsproef te kunnen deelnemen zijn:

 • Je hebt geen diploma secundair onderwijs noch een getuigschrift 3de graad BSO en bent minstens 18 jaar.
 • Je bent minstens 18 jaar en behaalde een diploma in een ander land, dit diploma werd niet gelijkgesteld.

Een toelatingsproef ziet er als volgt uit:

 • Curriculum Vitae: In dit deel worden gegevens opgevraagd in verband met identificatie, opleiding, werkervaring, taalkennis en motivatie.
 • Rekenvaardigheid: deze rekenvaardigheidsproef bestaat uit:
  • Basisberekeningen
  • Maten en gewichten
  • Breuken
  • Vergelijkingen/ regel van 3/vraagstukken
 • Taalvaardigheid: Aan de hand van een tekst wordt begrijpend lezen getest. Hierbij zal je een tekst ontleden om een antwoord te formuleren op bijhorende vragen.
 • Gesprek: Aansluitend op de schriftelijke toets is er een gesprek met de verantwoordelijke van de toelatingsproef. Hierin worden je motivatie, mondelinge taalvaardigheid en persoonlijke mogelijkheden getoetst.

Om te slagen voor de toelatingsproef dien je te slagen voor elk onderdeel van de proef. Het is de toelatingsklassenraad die beslist of je voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden in de opleiding. Geslaagde kandidaten ontvangen een attest van slagen voor deze proef. 

De datum van de eerstvolgende toelatingsproef vind je hier.

Zij-instroom

Door een nijpend tekort aan verpleegkundigen (verpleegkunde is een knelpuntberoep) zijn er voor zij-instromers verschillende ondersteunende mogelijkheden om de opleiding te volgen:

VDAB

 

Project 600 

Werknemers die reeds in de zorg werken kunnen via deze weg de opleiding volgen.

Meer info op: 

 

Integra Zorg

 • Een heel aantal erkende vluchtelingen die in ons land verblijven hebben in hun thuisland reeds een opleiding gevolgd om in de zorgsector te werken, maar hun diploma wordt in België niet erkend. Anderen hebben dan weer ervaring opgedaan in de zorg zonder dat dit vandaag wordt ingezet.
  Het pilootproject IntegraZorg wil erkende vluchtelingen met een achtergrond in de zorg omscholen tot zorgkundige of verpleegkundige via een job in de sector, zodat zij binnen de sectoren van het PC 330 aan de slag kunnen.

  Meer info via deze link.

#kiesvoordezorg

 • Er is in de zorgsector een enorme vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen en zorgkundigen.
  Het project #kiesvoordezorg wil hierop inspelen door werknemers uit andere sectoren die een tweede carrière als zorgkundige of verpleegkundige overwegen, de kans te geven om als werknemer een betaald opleidingstraject te volgen in dienst van een werkgever uit de zorgsector.
  Wanneer het diploma wordt behaald kan de kandidaat-werknemer meteen in dienst blijven van de werkgever waarmee hij of zij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.
  Het project biedt dus opleidingskansen en een grote werkzekerheid nadien. Twee vliegen in één klap!

  Meer info via deze link .

De opleiding

De opleiding is modulair georganiseerd. Het eerste en het tweede jaar bestaan telkens uit twee modules van 20 weken, het derde jaar bestaat uit één module van 40 weken. Een week bestaat uit 36 lesuren. Je kan op twee momenten tijdens het schooljaar de opleiding starten, namelijk op 1 september en op 1 februari. Lessen worden buiten de schoolvakanties gepland.

Als je de tweede module met succes hebt beëindigd, kan je je laten registreren als zorgkundige. Dit is interessant als je een vakantiejob zoekt. Wil je voortijdig je studies stopzetten,  kan je als zorgkundige aan de slag.

Indien je een studiegetuigschrift 2de graad secundair onderwijs (of daarmee gelijkgesteld) hebt, ontvang je na het succesvol afronden van het laatste jaar, naast het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde, je diploma secundair onderwijs.

Je start de opleiding met de module ‘initiatie verpleegkunde’. In deze module word je ingewijd in de wereld van de verpleegkunde. Je krijgt een stevige theoretische basis met o.a. anatomie, farmacologie, klinisch redeneren, gezondheidswetenschappen enz.. We wijzen je in de volledige opleiding op het belang om te leren en te werken vanuit een wetenschappelijke basis (Evidence Based Practice (EBP)).  Er is ook een groot luik praktijk voorzien waarin je eenvoudige verpleegkundige zorgen zoals hygiënische zorgen, opname parameters, toedienen lavementen en de eerste stappen in relationele vaardigheden worden aangeleerd. Dit alles wordt afgewisseld met een aantal weken stage in het werkveld.

In de module ‘verpleegkundige basiszorg’ bouwen we verder op de theoretische vakken van de eerste module, je leert als verpleegkundige te observeren en te communiceren. In de praktijkvakken leer je inspuitingen geven en eenvoudige wondzorg uitvoeren. Tijdens je stage kan je al het aangeleerde toepassen en verder inoefenen.

De module ‘oriëntatie algemene gezondheidszorg’ (OAGZ) loopt parallel met de module ‘oriëntatie ouderen- en geestelijke gezondheidszorg’ (OOGZ). Deze twee modules bieden als theorie pathologie (ziekteleer), gezondheidswetenschappen, ethiek en andere inhouden. Daarnaast oefen je ook verpleegkundige technieken  zoals sonderen, infuustherapie, wondzorg, communicatie en relationele vaardigheden. De module OAGZ concentreert zich vooral op de ziekenhuiswereld, de daar veelvoorkomende pathologie en de nodige technische handelingen worden aangeleerd. Je loopt stage  in ziekenhuizen. De module OOGZ gaat dieper in op de ouder wordende mens en de omkadering die daarvoor geboden wordt. In deze module komt ook de geestelijke gezondheidszorg aan bod. Je maakt kennis met psychische aandoeningen, therapieën en jouw functie in dit kader. In de module OOGZ loop je stage in instellingen voor geestelijke gezondheid en ouderenzorg .

‘Toegepaste verpleegkunde’ is de module die de opleiding afsluit. In tegenstelling tot de vorige modules duurt deze module een heel jaar. In het laatste jaar van je opleiding worden de theorie en praktijk verder uitgediept voor de verschillende domeinen (ziekenhuis, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg). In de gemeenschappelijke stam is onder meer een stage thuisverpleging voorzien. Naast deze stam kan je kiezen voor een  oriëntatie. Je kan kiezen tussen algemeen ziekenhuis, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Er is een deel van het stagetraject waarin je zelf een keuze kan maken voor een bepaalde stageplaats. Je kan ook kiezen voor een stage in het buitenland. Als je slaagt voor deze module behaal je het diploma gegradueerde in de verpleegkunde. Je kan, ongeacht je gekozen oriëntatie, tewerkgesteld worden in alle domeinen van de gezondheidszorg.

Competentiegericht

Om als verpleegkundige te kunnen starten in het werkveld moet je niet alleen de gepaste attitude ontwikkelen, je moet ook heel wat dingen kunnen en kennen. Al dit “kennen, kunnen en zijn” is gebundeld in 10 competenties. De leerstof is uitgeschreven in deze competenties. De competenties evolueren in moeilijkheidsgraad naarmate je verder staat in de opleiding. Je krijgt de kans om ze te verwerven zowel in theorie als in praktijk. De helft van de opleiding verloopt in het werkveld waar je  de aangeleerde competenties verder kan inoefenen.

Evaluatie

Tijdens je opleiding worden de 10 competenties regelmatig  geëvalueerd , dit gebeurt aan de hand van toetsen of opdrachten. Elke module sluit af met een integratieproef. Deze toetst – theoretisch en/of praktisch – of je over de nodige parate competenties beschikt om de volgende module te starten.

Vakantiecursus

Wie zich inschrijft in de opleiding kan deelnemen aan de vakantiecursus. Dit is een ideaal moment om te proeven van hoe het er hier op school aan toe gaat en je kan meteen wat kennis opfrissen. Je kan, na inschrijving in de opleiding, vanaf april inschrijven voor de vakantiecursus.

Ook wie zich tijdens de opleiding in de vakantie goed wil voorbereiden op de volgende module kan inschrijven voor deze cursus.

Overzicht vakken

Eerste jaar

Overzicht vakken eerste jaar

Tweede jaar

Overzicht vakken tweede jaar

Derde jaar

Overzicht vakken derde jaar

Derde jaar

Overzicht vakken derde jaar

Verpleegkundige vaardigheden

Opleidingsonderdelen

De te verwerven competenties zijn, in onze school, ondergebracht in 5 opleidingsonderdelen (OLOD). Deze opleidingsonderdelen worden doorheen de module op verschillende tijdstippen geëvalueerd. Door regelmatig te
evalueren krijg je voldoende kansen om te kunnen slagen op elk OLOD. Tevens geeft dit meer mogelijkheden tot remediëring of bijsturing.

Naast de theoretische lessen ga je vaak praktisch aan de slag. De praktijklessen gaan, steeds in kleine groepen en onder begeleiding van een ervaren docent, door in ons modern skillslab waar alle materialen beschikbaar zijn. Op die manier trachten we de realiteit zo goed mogelijk te benaderen. Naast de georganiseerde lessen kan je daar ook terecht voor zelf ingeplande oefenmomenten.

Op onze school kan je in de laatste module kiezen tussen 3 oriëntaties:

 • Oriëntatie geestelijke gezondheidszorg
 • Oriëntatie ouderenzorg
 • Oriëntatie ziekenhuisverpleegkunde


Dit betekent dat je je, tijdens een deel van de opleiding en tijdens de stages, verdiept in de oriëntatie die je kiest. Welke keuze je ook maakt, iedereen krijgt hetzelfde diploma en is multi-inzetbaar.

Professionele expertise

Theoretische expertise

Klinisch redeneren

Verpleegkundige vaardigheden

Communicatie

Stage

Ongeveer de helft van de opleiding bestaat uit stages waar je  de aangeleerde competenties verder kan inoefenen in het werkveld. Tijdens de stage word je begeleid door de verpleegkundigen van de dienst. Wekelijks komt een stagebegeleider van de school samen met jou werken en bespreek je je functioneren op stage. Deze individuele begeleiding geeft je optimaal leerkansen.

Lesperioden van 2 tot 5 weken worden afgewisseld met stageperioden.

Tijdens je opleiding zal je stage lopen in ziekenhuizen, woon-en zorgcentra, de thuisverpleging, psychiatrische centra en wijkgezondheidscentra. Deze centra liggen verspreid over de Waas- en Denderstreek en Antwerpen. De stageplaatsen worden in de mate van het mogelijke gekozen in de nabijheid van je woonplaats, maar hou er rekening mee dat een verplaatsing nodig kan zijn. Je volgt de uren van de dienst waar je stage loopt: vroege en late dienst, af en toe een weekend. In het derde jaar van de opleiding worden eveneens stages voorzien tijdens de nacht.

Voor een periode van 4 weken  kan je  als derdejaarsstudent een internationale stage lopen of een andere stage kiezen in een domein dat je ligt.

Medisch onderzoek

Voor je op stage gaat, ga je op medisch onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een arts van de arbeidsgeneeskundige dienst. De concrete regeling wordt je op school meegedeeld. Belangrijke medische gegevens worden door de student onder gesloten omslag afgegeven aan de directie van de school.

Wat na HBO5 Verpleegkunde?

Wanneer je afstudeert kan je als verpleegkundige aan de slag in onder meer de volgende vier sectoren van de gezondheidszorg:

 • Algemeen ziekenhuis
 • Psychiatrisch ziekenhuis
 • Woon- en zorgcentra
 • Thuisverpleging.


Na deze studie is er de mogelijkheid om een brugopleiding te volgen tot het behalen van een Bachelor in de verpleegkunde in het hoger onderwijs (http://www.odisee.be/nl), Verder bijscholen in een domein van jouw interesse (diabetes, stomazorg, wondzorg, e.a.) is ook een mogelijkheid.

%

Algemeen ziekenhuis

%

Psychiatrisch ziekenhuis

%

Woon- en zorgcentra

%

Thuisverpleging

Wat kost deze opleiding?

Voor de opleiding betaal je geen inschrijvingsgeld. We vragen enkel een onkostenvergoeding. Die bedraagt per module als volgt (deze bedragen zijn richtlijnen en kunnen licht wijzigen): De eerste module is duurder omwille van de aankoop van stagepakken en handboeken, deze zal je gebruiken gedurende de hele opleiding.
Jaar Module Richting Kostprijs
Eerste jaar Eerste module IV € 334
Tweede module VB € 187
Tweede jaar Derde module OA € 147
Vierde module OOG € 141
Derdejaar Vijfde module TV € 250

Inschrijven en infodagen

We willen je graag verwelkomen op één van onze infomomenten. Volgende data kan je alvast noteren. 

Neem best regelmatig een kijkje op onze website. Recente informatie zal steeds worden toegevoegd. Ook de datum van de eerstvolgende toelatingsproef vind je hier terug.

Overzicht infomomenten
Infodag
Campus Sint-Niklaas (Odisee)
Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas
27 april 2024
9u30-14u
Openschooldag
Sint-Carolus
Campus Cordis
L.d. Meesterstraat 58
9100 Sint-Niklaas
4 mei 2024
5 mei 2024
13u30-17u
Infodag
Campus Sint-Niklaas (Odisee)
Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas
22 juni 2024
9u30-14u

Tijdens een digitaal infomoment kan je vragen stellen aan docenten via chat. Het is interessant om als voorbereiding daarop, alvast de presentatie van een fysieke infodag te bekijken.

Overzicht toelatingsproeven
Toelatingsproef
Campus Sint-Niklaas (Odisee)
Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas
24 januari 2024

8u30

Je kan ons steeds contacteren via het contactformulier of telefonisch op het nummer 03 780 89 07

 

Bereikbaarheid

[Openbaar vervoer]
De campus bevindt zich te voet op 10 minuten van de Grote Markt en op 15 minuten van het station.

Hij is van daaruit ook te bereiken met stadsbus nr. 2 en 4.

[Fiets]
De campus is ook zeer vlot bereikbaar met de fiets. Je kan je fiets stallen in een ruime en bewaakte ondergrondse fietsenstalling.

[Wagen]
Campus Sint-Niklaas is vlot bereikbaar via

 • Expresweg E34 Antwerpen – kust
 • E17 afrit Sint-Niklaas centrum (14-15).
 • Oude baan Gent – Antwerpen (N70)
 • Gewestweg Breendonk – Temse – Sint-Niklaas (N16).

 

Op de Parklaan volg je de richting ‘Ziekenhuizen’. Via de Moerlandstraat kom je in de Hospitaalstraat waar je de campus aan je linkerkant ziet.

[Op kot]
De campus beschikt over een studentenverblijf. Er zijn ook een aantal goedgekeurde kamers op de privé markt.

Contacteer ons

HBO5 Verpleegkunde

Hospitaalstraat 23
9100  Sint-Niklaas

T: 03 780 89 07

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief.

Bekijk hier de nieuwsbrieven.

Een vraag? Wij helpen je graag.

Pedagogisch directeur

Mieke Catrysse

Contacteer me

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.