Onze visie

Sint-Carolus is een katholieke, secundaire school, gegroeid  vanuit de congregatie van de Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker.  De zorg voor elke leerling inspireert ons en bepaalt het onderwijs dat wij op onze school aanbieden. Vanuit een christelijke visie leveren we een essentiële bijdrage tot de ontplooiing van jonge mensen in hun totale ontwikkeling.  De vorming die wij  aanbieden richt zich niet alleen op het intellectuele maar ook op sociaal, relationeel en emotioneel vlak. Vaardigheden en attitudes vinden we heel belangrijk. Wij vormen jongeren met  voldoende algemene en culturele achtergrond om vlot door te stromen naar het hoger onderwijs. Tegelijkertijd willen wij hen voorbereiden op een voortdurend evoluerende arbeidsmarkt. Wij begeleiden hen in het verwerven van vaardigheden die zij nodig hebben om zich in de maatschappij van morgen te ontplooien tot respectvolle, creatieve, kritische, weerbare en geëngageerde volwassenen. Wij leren hen ontdekken hoe uniek elke mens is, ongeacht zijn herkomst, aanleg, capaciteit, taal, overtuiging of seksuele geaardheid. Het kwalitatief onderwijs dat wij hen aanbieden is geïnspireerd door de evangelische boodschap van verdraagzaamheid, betrokkenheid en solidariteit.

Hoe realiseren we onze visie?

Kwaliteit en innovatie

In de brede algemene vorming en de specifieke opleidingen stimuleren wij een evenwichtige ontplooiing, vorming en uitbouw van kennis. Door een empathische betrokkenheid van het schoolteam willen wij met duidelijkheid, bekwaamheid, redelijkheid en hartelijkheid, naast kennis en talentontwikkeling jonge mensen het besef van waarden bijbrengen. Rekening houdend met hun talenten willen  we de leerlingen eerlijk oriënteren in hun studiekeuze.
Gemotiveerde leerkrachten werken met activerende en innoverende werkvormen en gestructureerde cursussen om de kennis en het inzicht in de materies boeiend te maken. Door de belangstelling aan te wakkeren voor algemene en specifieke vakken, bereiden wij de leerlingen voor op het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt in een snel evoluerende maatschappij. Daarnaast beschikken we over aangepaste infrastructuur (verzorgingsklassen, labo’s) om kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden.

Welbevinden en structuur

Wij willen dat leerlingen dagelijks met ‘goesting’ naar school komen. Daarom is het welbevinden van de jongeren bij ons op school een prioriteit. We willen de leerlingen vormen  tot gelukkige, weerbare en kritische jongvolwassenen. Weerbaar en kritisch zijn betekent dat ze erin slagen een  eigen gefundeerde mening te vormen en deze op een respectvolle, beleefde manier te communiceren.

Via de leerlingenraad streven we naar een maximale participatie aan het schoolgebeuren.
In deze grote leer-en leefgemeenschap willen we door het aanbieden van structuur en duidelijke afspraken een klimaat van vertrouwen en veiligheid scheppen. Bij regels en afspraken wordt uitgelegd waarom deze nodig zijn om het schoolgebeuren vlot te laten verlopen.
We zorgen ervoor dat de jongeren zich veilig en gedragen voelen in een verbonden klasgemeenschap. Wij willen in onze school de leerlingen op een positieve manier aanmoedigen.

Katholieke dialoogschool

Wij maken van de school een leefwereld die open staat voor andere visies en culturen met wederzijds respect en eerbied voor andere levensbeschouwingen. We willen alle leerlingen, onafhankelijk van hun geloofsovertuiging (of die van hun ouders) in onze school verwelkomen als ze zich akkoord verklaren met ons christelijk geïnspireerd opvoedingsproject. Door leerlingen te motiveren zich in te zetten voor solidariteits- en andere projecten worden ze gestimuleerd om de christelijke waarden zoals verdraagzaamheid en het opnemen van belangeloos engagement vorm te geven.

Duurzaamheid en gezondheid

Als  ‘MOS-school’ (Milieu Op School) willen we onze leerlingen motiveren om op een creatieve manier een positieve bijdrage te leveren voor een gezond en duurzaam milieu. Door milieu- en gezondheidseducatie in vele vakken te integreren, werken we samen aan kwalitatieve gedragsverandering. We laten hen groeien naar zelfstandigheid met een gezonde geest in een gezond lichaam en een ecologisch bewustzijn.                                                                                                                                                                                           Onze school is niet alleen een rookvrije omgeving, ook alcohol en alle andere verslavende middelen (legaal of illegaal) horen niet thuis op onze school. Gokken en gamen worden eveneens in ons drugbeleid opgenomen. Door een actief preventiebeleid willen we risicogedrag bij jongeren voorkomen. Ons drugbeleid is opgebouwd rond 4 pijlers: regelgeving, begeleiding, educatie en structurele maatregelen.

Levenslang leren

Deelname aan onze maatschappij vraagt meer dan alleen vakbekwaamheid waarbij levenslang leren de uitdaging is. Niet meer alleen: ’Wat moeten ze leren?’ maar ‘Hoe helpen we leerlingen graag en zelfstandig studeren?’ Leerlingen die de eindtermen ‘leren leren’ behalen, zijn in staat hun leven lang zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. Zij moeten eigenlijk voortdurend betere ‘leerders en probleemoplossers’ worden in allerlei wisselende situaties. Wij willen leerlingen inzichten en attitudes bijbrengen zodat ze hun eigen leerproces leren plannen, organiseren, evalueren en bijsturen. Attitudes zoals nauwkeurigheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid en kritische zin zijn waarden die belangrijk zijn voor het leven en die hen kunnen helpen in hun ‘totaal’ leerproces.

Zorg

Wij voorzien een goede opvang van leerlingen met leer- of emotionele problemen. De zorg en extra aandacht voor de leerlingen met leermoeilijkheden maken wij concreet door duidelijke afspraken te maken met het lerarenkorps, de leerlingen en de ouders. Wij proberen deze leerlingen te motiveren via intense studie- en leerbegeleiding toegespitst op hun specifieke onderwijsbehoeften zodat ze terug vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen.